>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها

بیشترین تجربه بیشترین امتیاز
دکتر غلامعباس کوچکی

دکتر غلامعباس کوچکی

دکترای تخصصی روانشناسی
متخصص روانشناسی


15 سال تجربه
25 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 11 روز)

اسماء دهقانی

اسماء دهقانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاور مرکز مشاوره طلوع وصال


6 سال تجربه
3 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 28 روز)

احمدرضا سعیدی

احمدرضا سعیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاوره خانواده و مثبت گرا


20 سال تجربه
17 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 28 روز)

حمیدرضا نوذرزاده

حمیدرضا نوذرزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
مشاوره کودک و نوجوان


12 سال تجربه
4 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 14 روز)

الهام رافعی

الهام رافعی

کارشناسی ارشد مشاوره
مشاور مرکز مشاوره محیا


12 سال تجربه
1 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 11 روز)

نفیسه اصیلی فرد

نفیسه اصیلی فرد

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاور مرکز مشاوره محیا


5 سال تجربه
12 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 13 روز)

علی آخوندزاده آرانی

علی آخوندزاده آرانی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاور مرکز مشاوره محیا


7 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 1 روز)

اعظم عقیقی بیدگلی

اعظم عقیقی بیدگلی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
مشاور مرکز مشاوره محیا


5 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 27 روز)

اعظم سادات هاشمی

اعظم سادات هاشمی

کارشناسی ارشد روانشناسی
متخصص روانشناسی


16 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 4 روز)

سمیرا غلامی

سمیرا غلامی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
روان شناسی و مشاوره


8 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 25 روز)

محمدرضا عطوفی

محمدرضا عطوفی

دکترای تخصصی روانشناسی
مشاوره تحصیلی، سازشی، رفتاری و خانواده


22 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 23 روز)

لیلا سادات امامی

لیلا سادات امامی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاور خانواده و ازدواج


11 سال تجربه
3 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 21 روز)