5.00 امتیاز از 9 رای

(10 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) خدمات آزمایشگاهی با دفترچه بیمه

آزمایشگاه سینا ،آران و بیدگل ، خیابان شهدا ، جنب درمانگاه فرهنگیان


5.00 امتیاز از 9 رای

(15 درصد تخفیف برای خرید نقدی ) خدمات آزمایشگاهی بدون دفترچه بیمه

آزمایشگاه سینا ،آران و بیدگل ، خیابان شهدا ، جنب درمانگاه فرهنگیان