کباب خانه سلطان
0 امتیاز از 0 رای
جگرکی بچه محل
0 امتیاز از 0 رای
جگرکی میرزا
0 امتیاز از 0 رای
طباخی بره سفید
0 امتیاز از 0 رای
جگرکی رضا
0 امتیاز از 0 رای
طباخی قوچ زرین
0 امتیاز از 0 رای
کبابی جمشیدی
0 امتیاز از 0 رای
کبابی جمشیدی
0 امتیاز از 0 رای
کبابی مقصودی
0 امتیاز از 0 رای
کبابی المهدی
5.00 امتیاز از 1 رای
رستوران و جگرکی باصفا
5.00 امتیاز از 3 رای
جگرکی کاظم زاده
0 امتیاز از 0 رای
طباخی بره سفید
0 امتیاز از 0 رای
کبابسرا امام رضا (ع)
5.00 امتیاز از 3 رای
کافه عمو
5.00 امتیاز از 2 رای
کبابی سیدجواد
5.00 امتیاز از 1 رای