5.00 امتیاز از 1 رای

  در ب و پنجره سازی اهنی ثامن

آران و بیدگل ، میدان شورا، دشت تلک اباد

اعتبار : 1399/03/23


5.00 امتیاز از 1 رای

  جوشکاری و درب پنجره سازی براران شیخ حسنی

آران و بیدگل ، میدان شورا ، بلوار ملا غلامرضا آرانی ، تلخ آباد

اعتبار : 1399/09/25


5.00 امتیاز از 1 رای

  جوشکاری درب و پنجره سازی مرنجابیان

آران و بیدگل ، میدان شورا ، خیابان ملا غلامرضا آرانی ، تلخ آباد

اعتبار : 1399/09/25


5.00 امتیاز از 1 رای

  جوشکاری رزاقیان

آران و بیدگل ، میدان شورا ، خیابان ملا غلامرضا آرانی ، ابتدای جاده تلخ آباد

اعتبار : 1399/09/25


5.00 امتیاز از 2 رای

  جوشکاری درب و پنجره سازی قدیری

آران و بیدگل ، میدان شورا ، بلوار ملا غلامرضا ، تلخ آباد

اعتبار : 1399/09/25


5.00 امتیاز از 2 رای

  جوشکاری اله وردیان

آران و بیدگل ، میدان شورا ، بلوار ملا غلامرضا آرانی ، دشت تلخ اباد

اعتبار : 1399/09/25


5.00 امتیاز از 3 رای

  جوشکاری محمدهلال داداشی

آران و بیدگل ، بلوار دانشگاه ، روبروی پارکینگ موتوری

اعتبار : 1399/09/02


5.00 امتیاز از 2 رای

  کارگاه جوشکاری عباس دارچینی

آران و بیدگل ، بلوار دکتر عظیمی ، کوچه موسسه آتش نبرد

اعتبار : 1399/06/19


5.00 امتیاز از 2 رای

  کارگاه جوشکاری سعید رحمتی

آران و بیدگل ، بلوار دکتر عظیمی ، کوچه موسسه آتش نبرد

اعتبار : 1399/06/19