>
0 تومان 0
جمع کل: 0 تومان
جمع قابل پرداخت: 0 تومان

دسته بندی ها

بیشترین تجربه بیشترین امتیاز
دکتر غلامعباس کوچکی

دکتر غلامعباس کوچکی

دکترای تخصصی روانشناسی
متخصص روانشناسی


15 سال تجربه
25 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 19 روز)

جواد رنجکش

جواد رنجکش

کارشناسی ارشد روانشناسی
خانواده درمان گر


10 سال تجربه
4 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 19 روز)

احمدرضا سعیدی

احمدرضا سعیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاوره خانواده و مثبت گرا


20 سال تجربه
17 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 13 روز)

محسن کدخدائیان

محسن کدخدائیان

کارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی
مشاوره خانواده، اعتیاد و زوج درمانی


14 سال تجربه
2 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 2 روز)

الهام رافعی

الهام رافعی

کارشناسی ارشد مشاوره
مشاور مرکز مشاوره محیا


12 سال تجربه
1 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 17 روز)

نفیسه اصیلی فرد

نفیسه اصیلی فرد

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاور مرکز مشاوره محیا


5 سال تجربه
12 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 18 روز)

اعظم عقیقی بیدگلی

اعظم عقیقی بیدگلی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
مشاور مرکز مشاوره محیا


5 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 21 روز)

سهیلا شائی آرانی

سهیلا شائی آرانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
مشاور و روان درمانگر کودک و نوجوان/مشاوره فردی ونوروتراپیست


7 سال تجربه
5 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 2 روز)

امیرحسین نجفی

امیرحسین نجفی

دکترای روانشناسی تربیتی
مشاور خانواده و ازدواج


10 سال تجربه
11 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 18 روز)

سمیرا غلامی

سمیرا غلامی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
روان شناسی و مشاوره


8 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 9 ماه و 14 روز)

محمدرضا عطوفی

محمدرضا عطوفی

دکترای تخصصی روانشناسی
مشاوره تحصیلی، سازشی، رفتاری و خانواده


22 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 29 روز)

لیلا سادات امامی

لیلا سادات امامی

کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاور خانواده و ازدواج


11 سال تجربه
3 مشاوره (در مدت 1 سال و 8 ماه و 27 روز)

الهه پولادسنج

الهه پولادسنج

دکترای تخصصی روانشناسی
روانشناس بالینی، روان درمانگر و مشاور خانواده


5 سال تجربه
0 مشاوره (در مدت 11 ماه و 9 روز)